Kariera

Informacje w jednym miejscu.

Nota informacyjna dla kandydatów do pracy (ogólna)


Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408 (dalej: „my” lub „Polska Press”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: kariera@polskapress.pl.

Kategorie danych osobowych

W procesie rekrutacji Polska Press może żądać od Państwa następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), informacja o wykształceniu, informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W trakcie procesu rekrutacji możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych danych. W przypadku, jeśli zdecydują się Państwo je nam przekazać, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych dla potrzeb rekrutacji.

Wszelkie inne informacje przekazują nam Państwo dobrowolnie, z własnej inicjatywy. Ich zakres zależy więc od Państwa.

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów rekrutacyjnych.

Niekiedy możemy otrzymać je za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, firm headhunterskich lub od polecających Państwa osób.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz ewentualnie podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę, wówczas będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z podstawami dopasowanymi do celu przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • na podstawie Państwa zgody, w zakresie danych, jakie nam Państwo podadzą w dokumentach aplikacyjnych;
 • na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zawarcia umowy o pracę (na podstawie art. 221 kodeksu pracy) oraz będzie niezbędne do wykonania innych ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • na podstawie naszego uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami.
 • jeżeli dokumenty aplikacyjne nie zostały złożone w związku z konkretną rekrutacją, to uważamy, że wyrazili Państwo zgodę na swój udział w rekrutacjach (na wskazane przez Państwa stanowisko) organizowanych przez nas w okresie jednego roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych;

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji lub realizacji obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli uczestniczyć w procesie rekrutacji,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor), np. rekruterzy, internetowe serwisy rekrutacyjne, firmy doradcze, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, do której się Państwo zgłosili, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych nie dotyczących żadnej konkretnej rekrutacji, jak też wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy współpracy dane przekazane w ramach rekrutacji staną się częścią Państwa akt osobowych i będą przechowywane przez ustawowy okres archiwizacji tych dokumentów.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych przetwarzanych automatycznie w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód.

Powyżej wskazane uprawnienia mogą Państwo wykonać zwracając się pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa lub mailowo na rodo.hr@polskapress.pl

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne (imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, informacja o wykształceniu, informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji – nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

Przykładamy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

Z tych m.in. względów wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail iod@polskapress.pl.